Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2010-08-08 16:08

 Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης είναι πλέον γεγονός

Διαβάστε εδώ το Ν. 3852_10 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.pdf